ЗООХРАНИНВЕСТ

 
  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало

Слънчогледов шрот

Е-мейл Печат

 

Слънчогледовия шрот има голямо значение за животновъдството, тъй като слънчогледът е основна маслодайна култура за нашата страна. Слънчогледовият шрот съдържа в 1 кг средно 370 г протеин и 175 г влакнини. Характерно за протеина е високото съдържание на аминокиселините метионин и цистин, от една страна, и, от друга, недостигът на много важната за животните аминокиселина лизин .

Слънчогледът е главен източник на растително масло в нашата страна, което определя и първостепенното значение на слънчогледовия шрот като местен белтъчен фураж за животновъдството. Поради това и интереса към тази суровина е голям, изразено и в извършената обширна изследователска работа от специалисти по хранене на животни у нас.
Резултатите от специални изследвания за влияние на прилаганата в нашите предприятия технология на производство върху качеството на протеина в слънчогледовия шрот дават основание да се препоръчат известни корекции на технологичните параметри - при температурен режим до 104°С се
получава слънчогледов шрот с по-висока биологична стойност на протеина, в сравнение с произведения при 115°С.
Резултатите от проби, анализирани в различни лаборатории показват средно съдържание напротеин 39% и на сурови влакнини 17% в сухото вещество. Отделните данните отразяват значителни отклонения от средните стойности, което се свързва с непостоянство при прилаганата технология на производство.
Като се има предвид, че слънчогледовият шрот се включва практически във всички комбинирани фуражи, то е необходимо да се разполага с данни за фактическото съдържание на протеин и аминокиселини в него при всеки отделен случай, които да се използват за оптимизиране състава на рецептите за комбинирани фуражи.
Слънчогледовият шрот е дефицитен на лизин. Концентрацията на лизина е средно 3,5 % от протеина и представлява около 60% от лизина в добре балансирания по тази аминокиселина соев протеин и около 50% от равнището на оценявания като идеален за нуждите на животнити протеин.
Равнището на лизина в слънчогледовия протеин съответства на средното за ечемика и тритикалето, превъзхожда пшеницата и обикновената царевица и отстъпва на високолизиновите форми царевица с около 25%. Лизинът е първата лимитираща аминокиселина в протеина на слънчогледовия шрот. В дажби с основен белтъчен компонент слънчогледов шрот, понякога се проявява дефицит и на треонин - втора лимитираща аминокиселина. Съществено е значението в обсъждания аспект на факта, че протеинът на слънчогледовия шрот е богат източник на сярасъдържащи аминокиселини - средно 3,7% от протеина метионин + цистин. В сравнение със соевия шрот това представлява около 30% повече. На тази основа и на високото съдържание в соевия шрот на лизин се базира до голяма степен доброто съчетаване на двата белтъчни компонента в дажбите на животнити.
Експериментално е установена ниска степен на резорбция на лизина, в сравнение с другите аминокиселини. Един паралел на слънчогледовия шрот с други фуражи отразява по-ниска резорбируемост на аминокиселините от слънчогледовия протеин. Тези факти трябва също така да се имат предвид при оптимизиране състава на комбинирани фуражи със слънчогледов шрот.
Допълващ положителен ефект от комбинирането на слънчогледов шрот с високолизинна царевица, изразен в степента на резорбция на отделните аминокиселини и на протеина като цяло, е установен в специални опити.
Използването на слънчогледов шрот в по-големи количества в дажбите на животните се ограничава главно от високото съдържание на влакнини в него и може да се осъществи при производство на продукт с ниско съдържание на сурови влакнини (до 10% в сухото вещество). Комбинирани фуражи с основен белтъчен компонент нискоцелулозен слънчогледов шрот, балансирани със синтетичен лизин до препоръчваните равнища, осигуряват продуктивен ефект, близък до постигнатото с комбинирани фуражи на базата на соев шрот.
Правилното съчетаване на нискоцелулозен слънчогледов шрот и соев шрот в комбинирани фуражи позволява да се постигне оптимална балансираност по отношение на двете лимитиращи аминокиселини - лизин и метионин, без използване на синтетични аминокиселини и без храни от животински произход.
Използването на нискоцелулозен слънчогледов шрот дава възможност да се намали количеството на дефицитния и сравнително скъп за страната ни соев шрот в комбинираните фуражи, да се повиши съдържанието на енергия в тях в сравнение с обикновения слънчогледов шрот и да се постигнат по-добри зоотехнически и икономически резултати.
При комбиниране на слънчогледов шрот само със зърнени житни фуражи, дажбите са нискоефективни по биологичен ефект. Това се дължи главно на недостига на лизин. Особена значимост за повишаване ефективността от храненето на свине има възможността за съчетаването в дажбите на слънчогледов шрот с високолизинна царевица. Приложението на такъв подход и реализация на подобно хранене е от особено значение за частните стопани, които сами произвеждат зърното, необходимо за собственото им животновъдство. При опити със свине са постигнати много насърчаващи положителни резултати за продуктивността на растящи животни за угояване.

Количеството на слънчогледовия шрот в дажбите на селскостопанските животни се ограничава главно от високото съдържание на люспа (влакнини ).

Слънчогледовият шрот в състава на комбинираните фуражи за селскостопанските животни се вклкючва обикновено от 2 до 5%, като се съчета с богати на лизин фуражи - соев шрот, грах, рибно брашно, лизинов концентрат или със синтетичен лизин. Посоченото количество може да се увеличава повече от два пъти, ако се използва нискоцелулозен слънчогледов шрот. При комбиниране само на слънчогледов шрот със зърнени житни фуражи се получават нискоефективни по биологичен ефект дажби . Това се дължи главно на недостига на лизин .